Love in Perspective
Anna Rhoman
Love in PerspectiveMijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost Ä 39,95.
(inclusief verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.eu


Voorwoord

Stel je voor dat je je ware liefde, door
het tot je nemen van kennis zou kunnen
ontmoeten. Dan zouden we allemaal die
geheime toegangspoort bestormen, en vol
vuur het pad van liefde betreden. Helaas
zijn de spelregels in liefdesrelaties
niet zo rechtstreeks toegankelijk en moe-
ten we blijkbaar andere wegen vinden, om
de ware liefde in het vizier te krijgen.
We zijn onze vorige levens vergeten, en
weten ook niet zeker waar we na dit le-
ven naar toe zullen gaan, en daarom is
het een raadsel waarom we ons tot een be-
paald persoon of ander levend wezen aan-
getrokken voelen, of waar een weerstand
tegen bestaat.
We zijn onzeker en onhandig als we met
onze gevoelens van liefde geconfronteerd
worden. Gevoelens stromen niet openlijk,
we kunnen het geen woorden geven, we we-
ten niet goed wat we voelen, "het is be-
helpen" en moeten concluderen dat we nog
geen "meesterschap in liefde" bereikt
hebben.
Het ontstaan van liefde gebeurt in
dagelijkse kleine ogenblikken die
ogenschijnlijk niet belangrijk zijn,
maar juist in die hele subtiele momenten
bloeien gebieden in ons hart open, die
elke keer weer bijdragen aan een groei-
end gevoel van liefde. Omdat onze ontwik-
keling grotendeels ontstaat in het ge-
voel, is het belangrijk om deze "speciale
momenten", die door hun onzichtbaarheid
onbeduidend lijken, te leren herkennen!
Gevoelens die vol zijn, zijn warm en
stralend en zijn ongecompliceerd en puur.
Liefdesenergie zit in hogere en lagere
vibraties en daarom kun je niet spreken
van een bepaalde norm of gradatie. Het is
niet te meten of te beoordelen.
Liefde is niet te koop en daarom is het
voor ons, in het op materie georiŽnteerde
leven, moeilijk om liefde op waarde te
schatten.
Mijn intentie is om op een eigen manier,
een bijdrage te kunnen leveren aan al die
"inhoudsbestanden" van liefde, die nog
vaak in ons "opgeslagen" liggen te wach-
ten om aangesproken te worden!
Ik kreeg de eerste voorbeelden van al die
vormen van liefde op Valentijnsdag, ter-
wijl ik met mijn Prins naar York reed.
In het idyllische Engelse landschap, waar
overal sneeuwklokjes ontloken voelde ik
de inspiratie, die zich later uitgebreid
heeft, en uiteindelijk in dit schrijven
geresulteerd heeft.

Anna RhomanVoorbeeldpagina's:

5. De essentie van liefde.

Iedere kracht heeft zijn eigen aard, en
zo heeft liefde die rechtstreeks vanuit
het hartchakra pulseert, een zuiverende
werking. Chakra's zijn centra van energie
die vanuit onze ziel verbinding maken met
ons fysieke lichaam, die vanuit verschil-
lende specifieke bewustzijnsniveaus
pulseren.
Deze 7 hoofdcentra zetelen in de stuit,
de buik, de navel, het hart, de keel, het
voorhoofd en de kruin. De energie van het
hartchakra transformeert de energie van
de onderliggende chakra's, zodat deze
zich kunnen verbinden met de hoger lig-
gende chakra's. Het hart vormt dus de
verbinding tussen ons lichaam en ons
energielichaam of lichtlichaam, "de
geest". Die verbindende werking maakt het
ons mogelijk onszelf te ontwikkelen,omdat
er energie vanuit onze ziel ons lichaam
instroomt. Bij het afstemmen op de essen-
tie van liefde, concentreren we ons dus
eerst op onszelf. Meestal projecteren we
in eerste instantie liefde op een ander,
en daarom kan er tegelijkertijd verwar-
ring ontstaan, omdat het begrip van de
essentie van liefde niet helder is, en
we in de ontdekkingstocht van liefde,
sterke emoties verwarren met liefdes-
kracht!
In onze aura, waar liefdesenergie aan ons
gewaar wordt, heerst een bepaald even-
wicht in onszelf, wat in contact met een
ander graag dat innerlijk anker wil be-
houden. Als die liefdeskracht medeleven
voelt, vreugde en hartstocht, raakt het
zelf niet in verwarring, maar groeit die
kracht juist door het in contact zijn met
die ander.
Een kind straalt deze evenwichtige kracht
vaak nog heel puur en zuiver uit naar de
omringende wereld, waar het later door
bewustwordingsprocessen beter bewust
wordt van de eigen essentie van liefde.
Volwassen liefde noemen we daarom eerder
compassie, waarbij we het stadium van
afhankelijke emotionele liefde ontstegen
zijn. De essentie van liefdesenergie is
daarom een ongelooflijk creatief veld van
bewegingen, waarbinnen onze persoonlijk-
heid zichzelf ontwikkelt.
Diezelfde energie kan een sterke genegen-
heid naar een ander voelen, waarbij het
innerlijk uitreikt naar dieander, die
door het maken van verbindingen groter
wordt, en zo tegelijkertijd toewerkt naar
een grotere verfijning, maar juist ook in
contact met een ander kan degraderen. Om-
dat de essentie van liefde in wezen een
universele kracht is, maakt juist die
energie, die in iedere cel van ons hart
klopt, het ons mogelijk "liefde voor an-
deren" te ervaren die anders zijn.
In contact met het hart, verdwijnen de
verschillen van het mannelijke of het
vrouwelijke, het verschil tussen culturen
en andere vormen van leven, en zouden we
alles wat leeft willen omarmen, waardoor
strijd in ons leven door de essentie van
liefde tot het verleden behoort. In wezen
is het gevoel van liefdeskracht zuiver en
sensitief, en dat is dan ook vaak een be-
langrijke reden waarom we gesloten of
angstig kunnen zijn, en er wantrouwen kan
bestaan om ons spontaan voor een ander te
openen, omdat er in het leven genoeg si-
tuaties waren, waar geen rekening gehou-
den werd met die subtiele kracht. Die
kwetsbaarheid waar we onszelf afgesloten
hebben kan alleen weer open gaan, als we
eerst het contact met ons eigen innerlijk
terug gevonden hebben, en we in ons eigen
hart zelfstandig voelen en begrijpen wat
liefde is. De essentie van liefde blijft
in wezen onaangetast, waar we als persoon
alle vormen van liefde ervaren.
Zo groeien we toe naar meer bewustzijn,
dat ons door liefde gegeven wordt.


132. Liefde en de regenboog.

We zijn binnen liefdesrelaties, of in het
scheiden van diezelfde relaties, maar al
te vaak geneigd alles in een zwart-wit
positie te zien. Onze houding wordt daar-
door beperkt tot eenzijdig gedrag van,
"ik hou wel van jou" of "ik hou niet van
jou", wat bij kinderen hetzelfde gaat in
het welles nietes spelletje, en we elkaar
daarom op die manier levenslang gevangen
kunnen houden.
Daarmee beperk je jezelf en de ander open
te gaan voor het rijke palet van kleuren,
dat juist in een liefdesrelatie door el-
kaars eigenheid begint te leven! Zoals de
regenboog pas zichtbaar wordt in een at-
mosfeer, waar de donkere lucht samen gaat
met de straling van de zon, die in de re-
gen of nevel "een kleurenboog" creŽert,
zo staan mensen in een relatie ook tel-
kens in allerlei "veranderde weersomstan-
digheden" tegenover elkaar.
Buiten het feit dat er soms donkere wol-
ken overtrekken en we elkaars "zon" kun-
nen verduisteren, leven we meestal op ba-
sis van de maan, en spiegelen we ons aan
elkaar. In die atmosfeer kijken we elkaar
nooit echt in de ogen, en communiceren we
beperkt, waar het zwart-wit denken resul-
teert in hetzelfde eenzijdige gedrag.
In deze grijze luchten verschijnen niet
snel de regenbogen wat zich weerspiegelt
in een leven dat gebukt gaat onder
depressie en stil verdriet.
Alleen als we onze harten voor elkaar
kunnen openen, stralen we vanuit onze ei-
gen liefdeskracht, en zal in het vuur van
onze ogen te zien zijn, of de zon doorge-
broken is, en er niets is tussen deze ge-
liefden dat het licht van elkaars ziel
blokkeert. In die liefde is onze eigen
"hartzon" in een juiste verhouding met de
ander gekomen, en door die kracht wordt
het zwart-wit gedrag overtroffen en
breekt het licht door, waar al onze kleu-
ren in opgenomen zijn.
De zon in jezelf zal dan in relatie met
de ander, in allerlei verschillende situ-
aties, zorgen voor de mooiste regenbogen!
Daar waar bepaalde levenssituaties over-
schaduwd worden door donkere wolken, zal
de zon juist door dat licht van aange-
voeld verdriet verlichting geven, en je
openen voor een nieuwe werkelijkheid,
waar het licht van zoveel kleuren kan
gaan stralen! De verwondering die een re-
genboog als vanzelf bij je oproept en je
van puur geluk vervult, is precies het-
zelfde moment, als wanneer er in jezelf
datzelfde licht en donker in perspectief
straalt, en je gevoel opeens de kleuren
ervaart van een volle levende ervaring,
waar groei en beweging is. In dat geval
ben je niet bang voor de schaduw van je
eigen licht en kun je met alle aspecten
van je persoonlijkheid omgaan, waar in
relatie met anderen, de regenboog van je
eigen wezen harten verbindt.
De kracht van liefde heeft dan het zwart
en wit geÔntegreerd en staan wind, regen,
storm en donderwolken symbool voor veran-
derende tijdelijke situaties, waar de
stralende kracht van de zon in iedere si-
tuatie naar het juiste licht zoekt. In
het breekpunt waarop de dag overgaat in
de nacht, en we geconfronteerd worden met
het zwart-wit van het leven, is het be-
langrijk te beseffen dat we grotendeels
zelf de weersomstandigheden in ons eigen
leven creŽren.
We zijn in staat de wolken boven ons ei-
gen hoofd opzij te drijven, waar dan het
licht door kan breken, waar de tranen van
ons verdriet de mooiste regenbogen open-
baren. Als de atmosfeer daarna weer op-
klaart, en we de frisheid van de gezui-
verde natuur er varen, weten we dat we
leven, en aan verandering onderhevig
zijn!


141. Liefde en afwijzing.

Liefde komt in perspectief door het
pijnlijke fenomeen, afwijzing. Bij een
afwijzing worden we niet geaccepteerd en
onverrichter zake weggezonden. We worden
dan niet in andermans leven toegelaten,
en niet geaccepteerd, omdat de ander wei-
gert nog verder contact met ons te maken.
Hierbij staan we met onze gevoelens van
liefde behoorlijk in de kou! Op dit cru-
ciale moment waar je met afwijzing gecon-
fronteerd wordt, leren we tot op heden
nergens hoe we die gevoelens van diepe
teleurstelling moetenverwerken.
Wel bestaat de mogelijkheid om in thera-
pie naar onze gevoelens te kijken, en
door er contact mee te maken, onder pro-
fessionele begeleiding, kan het helpen om
het gevoel van afwijzing te boven te ko-
men. Anders verdwijnen deze onbehaaglijke
gevoelens naar de diepten van onze ziel,
waar ze ons leven zullen verzwaren.
De liefde die juist een mooie opening gaf
en hoopvol onze gevoelens in beweging
bracht, keren nu terug naar ons eigen
hart, waar ze opnieuw zullen gaan zoeken
naar een vervullende liefde. Toch voelen
we diep verdriet op zulke momenten en er-
varen we het leven als ondraaglijk, en
kijken we in een donkere toekomst waarin
we denken, altijd te zullen blijven.
In het dieptepunt van onze gevoelens heb-
ben we meerdere keuzes om met dit ver-
schijnsel, van het verdriet van afwijzing
om te gaan, waardoor het perspectief in
ons leven zich zal verruimen. Als je in
de afwijzing blijft steken sluit je je-
zelf af, en maak je de onbewuste keuze om
in de slachtofferrol te blijven zitten,
waar je uiteindelijk zelf aan ten onder
kunt gaan.
Uit de praktijk blijkt dat in zo'n situa-
tie iemand in staat is zichzelf van het
leven te beroven, en lijkt het in dit
dieptepunt de enige oplossing, om het ei-
gen leven te beŽindigen. Dan sluit het
perspectief zich, waar je als ziel voor-
bij dit leven alsnog geconfronteerd zult
worden dat de dood niet bestaat, en je
alsnog de situatie onder ogen moet komen.
Het is dan de grote vraag, hoe dat proces
dan zal verlopen!
Op aarde hebben we de kans om vanuit een
wanhoopsgevoel naar het licht te reiken,
en kan er vanuit dat dieptepunt een ont-
wikkeling op gang gebracht worden. Als je
dan in staat bent op eigen kracht uit die
duisternis te klimmen, heb je een belang-
rijke stap gezet op je levensweg van de
ware ontwikkeling van jezelf en je ziel.
Je bent dan in staat die ongelukkige po-
sitie te overwinnen. Vanuit onmacht kan
het moeilijk blijken om te begrijpen, om
welke reden de afwijzing nou eigenlijk
een feit werd. Het gevaar bestaat de an-
der de schuld te blijven geven, waardoor
er geen inzicht komt. In principe wordt
afwijzing het meest pijnlijk, als er nog
geen zelfstandigheid bereikt werd, en in
dat stadium, de oudere niet de liefde op
kon brengen, waardoor degene die nog af-
hankelijk was, ongelukkig achterblijft.
Als iemand niet in staat blijkt een
groeiproces door te maken, is dat een ge-
miste kans, en is het te betreuren dat er
samen geen groei doorgemaakt kon worden.
Het gevoel van afwijzing is dan in wezen
de pijn van een onvervulde kans in liefde
te delen en daardoor te groeien. In een
volgroeide situatie zou deze vorm van af-
wijzing immers niet bestaan omdat ieder
dan al een zelfstandigheid bereikt zou
hebben, en vanuit die positie niemand
meer verantwoordelijk is voor de ander.
Door een afwijzing zonder heldere commu-
nicatie kan veel verwarring ontstaan,
waar de ene persoon indirect macht over
de ander uitoefent! In zo'n geval is het
van belang eerlijk te kijken of er wel
sprake van zuivere liefde was. Bij het
verliezen van iemand, blijft het daarom
belangrijk de pijn te erkennen, waar je
na een bewustwordingsproces, sterker uit
tevoorschijn komt.Whispering seed collection.

Love in perspective is het eerste deel
van de "Whispering Seed Collection", dat
een onderdeel vormt van de
"Divine College for Selfknowledge".
Deze college voor zelfstudie is ontworpen
om zelfkennis te bevorderen, met de in-
tentie je eigen unieke essentie in bewe-
ging te brengen, en liefde van het hart
in alle aspecten van je leven tot bloei
te brengen.
In 23 delen, zal er op een natuurlijke
wijze een concentratie groeien, waar we
in contact met elkaar het leven verfijnen
en veredelen.

"To love oneself, to teach oneself,
and to cure oneself".

Het pad van liefde volgen we meestal nog
onbewust vanuit gewoonte en navolging.
Met vallen en opstaan leren we spelender-
wijs de "spelregels van liefde" kennen,
en realiseren ons niet dat er nog nooit
een school over "de kennis van liefde"
ontworpen is.
Daarom is het zo moeilijk om inzicht in
liefde te krijgen, omdat er ook al niet
gemakkelijk over al die verschillende
liefdegevoelens gepraat kan worden.
Daarom spreek ik met dit boek eigenlijk
tot je hart, waar allerlei aspecten van
de liefdeskracht vanuit de essentie be-
schreven worden, en kun je door die spe-
cifieke concentratie, meer inzicht en
helderheid in je eigen liefdegevoelens
krijgen, waardoor liefde echt kan gaan
stromen, en als hetare "hanteerbaar"
wordt. Liefde in perspectief geeft je de
kans de liefde in "het labyrint van 't
leven" vanuit het hart te begrijpen, en
wordt je dus indirect aangezet om te gaan
groeien.
Hierdoor zul je "de energie inhoud" van
liefde beter aan leren voelen en te be-
noemen, en begin je stap voor stap je le-
ven te veredelen, en zal juist de kracht
van liefde je in staat stellen het leven
te verheffen, en te vervullen!
Door het besef dat we in vorige levens al
geoefend hebben in liefde en na dit leven
door de liefdeskracht een diepere dimen-
sie tegemoet gaan, krijgt liefde ook iets
praktisch. Het is belangrijk om zuivere
liefde vanuit je ziel de ruimte te geven,
waardoor gevoelens binnen relaties helder
kunnen worden, en echte ontwikkeling ont-
staat, die jouzelf, je werk en je rela-
ties kunnen doordringen, en uiteindelijk
het leven stralend wordt!
Ons persoonlijke leven kunnen we dan in
beweging brengen vanuit een zelfstandig
hart, waar liefde als kracht pas in staat
is met een ander te delen, als het boven
de emotionele stromen, in een bepaald
evenwicht met het Zelf kan balanceren,
om zo liefde "meester te worden".

Anna Rhoman


Index

1. Het energieveld van liefde.
2. Het ontstaan van liefde.
3. Liefde in theorie.
4. Liefde in de praktijk.
5. De essentie van liefde.
6. Liefde en de man-vrouw relatie.
7. Liefde en moederschap.
8. Liefde en vaderschap.
9. Liefde en het Zelf.
10. Romantische liefde.
11. Kinderwens en liefde.
12. Liefde en de tweeling.
13. Liefde en verlangen.
14. Individualiteit en liefde.
15. De ware liefde.
16. Blinde liefde.
17. Liefde en vriendschap.
18. Onbeantwoorde liefde.
19. Ongebalanceerde liefde.
20. Gebalanceerde liefde.
21. Kalverliefde.
22. Onschuldige liefde.
23. Professionele liefde.
24. Onbewuste liefde.
25. Ontluikende liefde.
26. Broeder en zusterliefde.
27. Sexualiteit en liefde.
28. Groeiende liefde.
29. Liefde en haat.
30. Verloren liefde.
31. Verwaarlozing en liefde.
32. Liefde voor het leven.
33. Eenheid in liefde.
34. Contact maken in liefde.
35. Liefde en angst.
36. Liefde en adoptie.
37. Liefde en abortus.
38. Liefde en het noodlot.
39. De liefdesbalans.
40. Liefde in de kindersferen.
41. Verliefd zijn.
42. Liefde voor dieren.
43. Liefde en de zoon en de dochter.
44. Liefde en suiker.
45. Liefde en ooms en tantes.
46. Liefde en opa en oma.
47. Liefde en werk.
48. Praktische liefde.
49. Liefde en geld.
50. Opofferende liefde.
51. Verongelukte liefde.
52. Liefde voor de natuur.
53. Liefde en het paradijs.
54. Een beeld van liefde.
55. Liefde en kunst.
56. Traditionele liefde.
57. Geprojecteerde liefde.
58. Liefde en taal.
59. Liefde en prostitutie.
60. Trouwe liefde.
61. Geheime liefde.
62. De beproefde liefde.
63. Liefde en emoties.
64. Liefde en het lichaam.
65. Liefde en sport.
66. Liefde en gradaties.
67. Gepassioneerde liefde.
68. Liefde en schoonheid.
69. Liefde en ziekte en genezing.
70. God en liefde.
71. Het sprookje en liefde.
72. Liefde en erotiek.
73. Liefde en de kus.
74. Liefde en intuÔtie.
75. Platonische liefde.
76. Universele liefdeskracht.
77. Liefde en de sterren.
78. Liefde en cultuur.
79. Liefde en engelen.
80. Liefde en politiek.
81. Ontdekkings liefde.
82. Liefde en studie.
83. Het gevoel van liefde.
84. Gekeerde liefde.
85. Spontane liefde.
86. Liefde en reÔncarnatie.
87. Liefde en wijsheid.
88. Obsessieve liefde.
89. Illusionaire liefde.
90. Liefde en verlegenheid en schaamte.
91. Liefde en het idool.
92. Liefde en intimiteit.
93. Liefde en scholing.
94. Liefde en scheiding.
95. Geblokkeerde liefde.
96. Onvoorwaardelijke liefde.
97. Liefde en de zintuigen.
98. Liefde en de familie.
99. Liefde en reizen.
100. Vervullende liefde.
101. Liefdes geuren.
102. Onderdrukte liefde.
103. Onzichtbare liefde.
104. Stromende liefde.
105. Onstuimige en minnende liefde.
106. Liefde en normen en waarden.
107. Liefde en vergeving.
108. Liefde en tijd.
109. Liefde en vrijheid.
110. Liefde en verantwoordelijkheid.
111. Liefde en bewustwording.
112. Liefde en religie.
113. Liefde en kennis.
114. Liefde en het huwelijk.
115. Het ontkennen van liefde.
116. Liefde en criminaliteit.
117. Zuivere liefde.
118. Liefde en verstand.
119. Liefde en delen.
120. Het brandpunt van liefde.
121. Licht en liefde.
122. Liefde en spelen.
123. Liefde en creativiteit.
124. Vakantie liefde.
125. Vaderlands liefde.
126. Liefde en globalisering.
127. Liefde en spiritualiteit.
128. Liefde voorbij de dood.
129. De eenvoud van liefde.
130. Liefdesgeluk en liefdesverdriet.
131. Liefde en cultuurverschil.
132. Liefde en de regenboog.
133. Dankbaarheid en liefde.
134. Liefde en inspiratie.
135. Liefde en de ring.
136. Liefde en liefdadigheid.
137. De bezielende kracht van liefde.
138. De liefde van een kind.
139. Liefde en uithuwelijken.
140. Liefde en rechtspraak.
141. Liefde en afwijzing.
142. Liefde en genegenheid.
143. Het moedige hart van liefde.
144. Liefde en ouderdom.
145. Het veld van liefde in de positieve
spiraal.
146. Het veld van liefde in de negatieve
spiraal.
147. Liefde en leeftijdsverschil.
148. Liefde en incest.
149. De roos van liefde.
150. Liefde en meditatie.
151. Een golf van liefde.
152. Liefde en de hand.
153. Liefde en karma.
154. Liefde en het lied.
155. Het ontaarden van liefde.
156. Liefde en weerstand ontwikkeling.
157. Liefde en humor.
158. Liefde en ongewenste zwangerschap.
159. Liefde en gevangenschap.
160. Inzicht in liefde.
161. Liefde en de zon.
162. Liefde en muziek.
163. Liefde als symbool.
164. Dromen over liefde.
165. Liefde en de maan.
166. Liefde en jaloezie.
167. Liefde en trauma.
168. Liefde en de auto.
169. Liefde en compassie.
170. Liefde en de spiegel.
171. Liefde en de hond.
172. Liefde en het paard.
173. Liefde en voedsel.
174. Liefde en de buren.
175. Liefde en genieten.
176. Liefde en kleding.
177. Liefde en de leraar en de leerling.
178. Liefde en de dokter en de patiŽnt.
179. De betovering van liefde.
180. Liefde voor een huis en een erf.
181. Liefde en communicatie.
182. Liefde en mannelijke en vrouwelijke
energie.
183. Liefde als bloem.
184. De verandering door liefde.
185. Liefde en moord.
186. Verslaving en liefde.
187. Liefde en je persoonlijke naam.
188. Liefde en overgave.
189. Homoseksualiteit en liefde.
190. Liefde en het transgender vraagstuk.
191. Is liefde erfelijk?
192. Liefde en karakter.
193. Liefde en het ei.
194. Liefde en de boom.
195. Liefde op aarde.
196. Huiselijk geweld en liefde.
197. Liefde en de dagelijkse dingen.
198. Liefde en de maatschappij.
199. Liefde voor eten en drinken.
200. Liefde en primitiviteit.
201. Liefde en handicap.
202. Liefde en handel.
203. Liefde en zelfstandigheid.
204. Liefde en heimwee.
205. Liefde en buitenlanders.
206. Liefde en de reageerbuis.
207. Liefde en ons voortbestaan.
208. Liefde en de aanraking.
209. Kracht en liefde.
210. Liefde en de vriendin.
211. Liefde en de vriend.
212. Liefde en de foto.
213. Het zaad van liefde.
214. Liefde en zachtheid.
215. De diamant van liefde.Mijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost Ä 39,95.
(inclusief verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.euhome

Fluitreparatie
____________________

Love in Perspective
Anna Rhoman

____________________

contact